Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a prawa i obowiązki pracodawców

 

Już 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. Oznacza to konieczność przestrzegania terminów w istotnych zmianach praw i obowiązków pracodawców i pracowników:

  1. Pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków badan okresowych i badań przed rozpoczęciem pracy (wynikających z przepisów art.229 k.p.) i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.
  2. Szkolenia wstępne BHP od 1 lipca 2023 r. nie będą mogły być przeprowadzane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  3. Nie będzie możliwe po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego udzielenie urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopu na podstawie art. 15gc u.s.r.z.z.
  4. Nie będzie możliwe po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy na podstawie art. 15gd u.s.r.z.z.
  5. Od 1 lipca 2023 r., w związku z odwołaniem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, regulacje dot. Zawieszenia obowiązków pracodawcy związanych z tworzeniem lub funkcjonowaniem zfśs, odpisami podstawowymi oraz wypłatą świadczeń urlopowych - art. 15ge u.s.r.z.z. przestają mieć zastosowanie.
  6. Orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  7. Ważności orzeczeń o niezdolności do pracy wydane na czas określony, którego ważność upływa w okresie 30 dni następujących po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.
  8. Powróci „fikcja doręczenia" pism i oświadczeń woli wysłanych pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru – uznaje się za doręczone pomimo nieodebrania dwukrotnego awiza.